Product

👆🏼 (ก็แค่) เทรนด์

ถ้าเทรนด์ที่เห็นอยู่มันไม่ถูกต้อง … เราจะเลือกมองข้ามมันไปหรือไหลไปตามน้ำพร้อมคนส่วนใหญ่เพื่อเป้าหมายระยะสั้นของตัวเองเพียงฝ่ายเดียว 🌊

💰 เงิน (ไม่ใช่) อุปสรรค

ลองคิดให้ใหญ่แล้วทำงานถอยหลังดู ความสนุกมันอยู่ตรงที่เราได้เรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับการปลูกฝังวินัยในการใช้เงินไปในตัว 🥳

👨🏽‍⚖️ หลักการ

เมื่อเทียบกับหลักการความรู้จะเป็นสิ่งที่มาทีหลัง นั่นคือหลักการจะเป็นตัวกำหนดความรู้ และความรู้ไม่ควรเป็นตัวกำหนดหลักการ 👉🏽👈🏼

✍🏼 วิเคราะห์แนวดิ่ง

การวิเคราะห์ปัญหาหรือเรื่องราวอะไรก็ตามเราต้องมองจากภาพใหญ่เสมอ เราต้องตั้งคำถามว่าทำไม ทำไม และทำไม … ไม่ใช่ อะไร อะไร และอะไร 🧠

✍🏼 เมื่อคู่แข่งของเรา … ขี้เกียจ 😪

เราต้องพึ่งโชคดวงบ้าง เมื่อเราวางแผนมาดีบวกกับความเฉื่อยชาของคู่แข่งเราจะยิ่งมีโอกาสที่ดีขึ้นเหมือน 🎬 เน็ทฟลิกซ์ 📱 แอปเปิ้ล และ 📷 แคนอน