Happiness

👼🏽 สถานะเป็นสุข

การวัดว่าวันนี้เราเป็นสุขแล้วหรือยัง … สุดท้ายแล้วมันคือเรื่องภายในมากกว่าภายนอก มันเป็นแบบนี้ตลอดมาและก็จะเป็นแบบนี้ตลอดไป 🐠

🟢 งานสร้างความสุข

ถึงแม้ความสุขในการทำงานสังเกตได้จากการแสดงออกภายนอกแต่สาเหตุที่ทำให้พวกเขาแสดงออกเช่นนั้นเป็นเรื่องลึกลับที่ต้องค้นหา 🔆

🍩 สิ่งที่ฉันทำไม่ได้

ลิสต์มันออกมาก็เพราะต้องการเช็คดูว่าฉันรู้จักและยอมรับความเป็นตัวเองได้แค่ไหน และตอนนี้ฉันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ได้เหมาะสมกับตัวเองแค่ไหน 🍿

😇 ความหวังในเชิงบวก

คนเราอยู่ได้ด้วยความหวัง คำถามคือเราสร้างความหวังในเชิงบวกให้สมาชิกในทีมได้ในทุกๆวันที่พวกเขาทำงานกับเราหรือไม่ 🐠

☔️ ความสุขบนความเสี่ยง

เราไม่มีทางสร้างผลลัพธ์ที่คงอยู่ตลอดกาลได้ เราทำได้แค่สร้างแนวคิดที่ไม่หยุดนิ่ง แนวคิดที่ทำให้เรามองเห็นถึงความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ในความสุข 🫱🏼

💚 ที่ทำงาน

ชื่อเสียงบริษัท ตำแหน่ง โอกาสและความก้าวหน้า เงินเดือนและผลตอบแทน ลักษณะงานที่ทำ - มีผลทั้งหมดแต่ไม่ใช่ที่สุด 😅

🗞 นักสะสม

เราต้องสะสมอะไรบางอย่างเสมอและเราไม่มีทางสะสมแต่เรื่องดีได้ มีบวกก็จะมีลบ มีได้ก็จะมีเสีย มีดีก็ต้องมีเลว มันคือสัจธรรม 🕯

👐🏼 อย่าแต่

ไม่ใช่ทำในสิ่งที่รัก (เพราะน้อยคนนักที่จะได้อภิสิทธิ์ตรงนี้) แต่รักในสิ่งที่ทำ (พยายามทุกวันที่จะลบคำว่า “แต่” ออกไปจากชีวิตการทำงาน) 💚