Focus

🐜 จัดลำดับความสำคัญ

เมื่อเราเรียงลำดับได้ดี เราก็จะได้งานที่ดีออกมา ทักษะที่ต้องฝึกฝนให้ติดตัวไว้สำหรับคนที่อยากบริหารจัดการโครงการสร้างซอฟต์แวร์ 🗃

😳 ผมไม่รู้เลย

บางครั้งการได้มาซึ่งสิ่งที่เราต้องการต้องเริ่มต้นด้วยการพูดว่า “ไม่” มากกว่า “ใช่” 😎

✍🏼 ความยืดหยุ่น

อย่ายืดหยุ่นเรื่องลูกค้าและผู้ใช้ อย่ายืดหยุ่นเรื่องขอบเขตของปัญหาที่ต้องการแก้ไข … มิฉะนั้นยืดหยุ่นจะกลายเป็นไร้จุดยืน 🦵🏼