Responsibility

🐸 ยังไม่สาย

เมื่อทัศนคติสร้างได้แปลว่าทุกคนก็ตรงต่อเวลาได้ ที่จริงแล้วมันคือคุณสมบัติข้อแรกที่ง่ายที่สุดที่ใครสักคนจะมีได้ด้วยซ้ำไป 🐤

⌚️ เวลาของฉันสำคัญกว่า

อย่าคิดว่าเวลาของตัวเราเองมีค่าและสำคัญกว่าเวลาของคนอื่น … นั่นมันเป็นการแสดงพฤติกรรมที่ใช้ไม่ได้ในทุกมุมมองในทุกยุคทุกสมัย 👎🏽

💜 นี่คืองานของฉัน

ถ้าเราคิดว่านี่คืองานของเรา … เราจะมีความพยายามเพิ่มขึ้นหลายเท่า เราจะเหนื่อยขึ้นมากแต่เราจะเรียนรู้เร็วกว่าเดิมมากมาย 🤍