Money

🧧 เงินมาก เงินน้อย

ข้อแรกรายรับเยอะแต่รายจ่ายก็มากตามไป ข้อสองรายรับน้อยกว่าแต่เราก็มีโอกาสจะคุมค่าใช้จ่ายได้ดีกว่า เลือกทางไหนดี? 🤨

🤭 เรื่องพูดยาก

เงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เงินเป็นวัตถุที่สร้างความขัดแย้งได้ง่าย เงินคือจุดเริ่มต้นของความคาดหวัง 😬