Mentor

👶🏼 พี่เลี้ยง

การเป็นพี่เลี้ยงหมายถึงการคอยให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องงาน คอยแบ่งเวลาในการรีวิวงานที่สมาชิกในทีมทำ คอยให้กำลังใจเมื่อจำเป็น 🙌🏼

🥺 สามสิ่งสำคัญ

สามเรื่องนี้สำคัญมาก อาจจะมากที่สุดด้วยซ้ำไปสำหรับเด็กสักคนที่กำลังค้นหาตัวตนและจุดยืนในสายอาชีพของตัวเอง 🧑🏻‍🎓

✍🏼 รับรู้ … ลงมือทำ

เมื่อการทำให้ดู การช่วยทำ การทำคู่กันไป การแบ่งความรับผิดชอบคนละส่วนจำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย 🙌🏼