🍃 ทักษะกับเวลาที่ผ่านไป

  • ความอดทน (Patience)
  • ความใส่ใจ (Caring)
  • ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy)
  • ความเป็นผู้ใหญ่ (Maturity)
  • การมีสมาธิ (Concentration)
  • การตรงต่อเวลา (Punctuation)
  • ความกล้าหาญ (Courage)
  • การไม่ยอมแพ้ (Perseverance)
  • ความทุ่มเท (Determination)

ใช่ ทั้งหมดนั้นคือทักษะไม่ใช่พรสวรรค์

ใช่ ทั้งหมดนั้นถ่ายทอด เรียนรู้ และฝึกฝนได้

ใช่ ทั้งหมดนั้นเป็นของหายากในโลกยุคปัจจุบัน

ใช่ ทั้งหมดนั้นจะช่วยสร้างความแตกต่างให้ตัวเราได้อย่างมาก

ใช่ ทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่ควรมีไว้เป็นคุณสมบัติประจำตัว

ใช่ ทั้งหมดนั้นคือทักษะแห่งชีวิต ไม่ว่าจะในสถานการณ์ไหนและเมื่อไร มันจะมีประโยชน์กับเราแน่นอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *