🤷🏼‍♂️ ตามมาตรฐาน

เมื่อถึงเวลาที่ต้องเล่นไปตามเกมที่ถูกกำหนดไว้

เมื่อคุณภาพไม่ใช่เรื่องใหญ่ และเอาแค่ผ่านมาตรฐานของผู้ตรวจ (แบบหลอกๆ) แถวนี้ก็เพียงพอแล้ว

ไม่จำเป็นต้องใช้งานจริงได้ดีหรอก แค่แสดงให้เห็นนิดๆหน่อยๆว่ามันทำงานแบบนี้ก็พอแล้ว

โอเค … เมื่อเกมเป็นแบบนี้ บางคร้ังเราก็ต้องจำใจทำตามเพื่อให้ทุกอย่างผ่านไป … ผ่านไปแบบจะไม่มีวันหวนกลับมาพบเจอกันอีกเลย 🚩

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *