↗️ น้อยและมาก

รับน้อยลง — ให้มากขึ้น

ดูน้อยลง — อ่านมากขึ้น

พูดน้อยลง — ฟังมากขึ้น

เพื่อตัวเองน้อยลง — เพื่อคนอื่นมากขึ้น

วิเคราะห์น้อยลง — ลงมือทำมากขึ้น

เพื่อเงินน้อยลง — เพื่อเป้าหมายมากขึ้น

ตามกฎเกณฑ์น้อยลง — ปรับเปลี่ยนและพลิกแพลงมากขึ้น

เร่งรีบน้อยลง — อดทนมากขึ้น

เครียดน้อยลง — เอนจอยมากขึ้น

ตามน้อยลง — นำมากขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *