☁️ ซอฟต์สกิล

  • ฟังพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ — ไม่ได้แปลว่าจะเป็นนักสื่อสารที่ดี
  • มีความรู้ในเรื่องเฉพาะทาง — ไม่ได้แปลว่าจะเป็นพี่เลี้ยงหรือเทรนเนอร์ที่เก่ง
  • มีความคิดจินตนาการกว้างไกล — ไม่ได้แปลว่าจะเป็นผู้สร้างที่ประสบความสำเร็จ
  • เรียนจบการออกแบบ — ไม่ได้แปลว่าจะเป็นนักออกแบบยูไอที่เข้าถึงความต้องการของผู้ใช้
  • หาคำตอบได้ทุกครั้ง — ไม่ได้แปลว่าจะเป็นคนตั้งคำถามที่ถูกต้องได้อย่างสม่ำเสมอ

การพัฒนาตัวเองให้เป็นอะไรบางอย่างที่ดีนั้นต้องการมากกว่าแค่ความรู้ … มันคือการให้ความสำคัญกับทักษะด้านอื่นควบคู่ไปด้วย ความอดทน ความเข้าใจมนุษย์ การฟังอย่างตั้งใจ ความเห็นอกเห็นใจ ความมั่นใจ ความขี้สงสัย และอื่นๆ

ซอฟต์สกิลสำคัญไม่แพ้ฮาร์ดสกิล … อย่าลืมพัฒนาตัวเองในอีกด้านของจักรวาล

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *