Trend

☂️ เมื่อฝนตั้งเค้า

คิดซะว่า …​ เหมือนฝนตก บางคนเลือกจะยืนรอในอาคาร บางคนเลือกจะกางร่มเดิน และก็จะมีอีกหลายคนที่วิ่งฝ่าฝนออกไปดื้อๆ ⛈