Process

🎋 บริษัทสงบสุข

เพราะกระบวนการ วัฒนธรรม และคนที่อยู่ที่นี่ทำให้มันเป็นแบบนั้น - ด้วยการออกแบบที่ตั้งใจมาอย่างดี 👐🏼

🥫 เครื่องมือซับซ้อน

ไม่ใช่ว่ากระบวนการบอกว่าให้ทำอะไรก็ต้องหลับหูหลับตาทำตาม / ไม่ใช่ว่าเครื่องมือมีฟีเจอร์กี่อย่างก็ต้องตะบี้ตะบันใช้มันให้ครบ 🫙

🫲🏼 ทักษะมาก่อน

ถ้าเราต้องการรู้ลึกและเชี่ยวชาญในเรื่องกระบวนการ เราต้องเชี่ยวชาญในเรื่องการเรียนรู้ที่จะเลือกใช้ทักษะให้ได้อย่างเหมาะสมเสียก่อน 🫱🏽

🫧 สนุกกับกระบวนการ

วัฒนธรรม บรรยากาศ และกระบวนการทำงานที่ดีและสนุกคือจุดเริ่มต้นและเป็นสิ่งที่กำหนดเส้นทางให้เราเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ☀️

🗡️ หลักในการตัดสินใจ

ไม่ต้องมีเอกสาร ไม่ต้องมีการประชุม ไม่ต้องขออนุมัติอย่างเป็นทางการ … ทั้งหมดเริ่มและจบได้อย่างรวดเร็วภายในสิบนาที 🌼

🍋 เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล

ถ้าอยากได้ความร่วมมือ จงทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของพวกเขาไม่ใช่แค่เรื่องของพวกเรา ไม่ใช่เพราะหัวหน้าสั่งหรือ ตัวชี้วัดเป็นตัวกำหนด 🍏