Freedom

☁️ เพื่ออิสระ

ความยั่งยืนไม่ได้ถูกวัดด้วยเงินที่อยู่ในบัญชีธนาคารแต่มันรวมถึงอิสระและความรู้สึกเติมเต็มในชีวิตที่ซื้อไม่ได้ง่ายๆด้วยเงิน 😇

🪶 เงินกับอิสระ

ทำไมการมีเงินเยอะไม่ได้แปลว่าจะมีความสุขในชีวิตประจำวันเสมอไป? ก็เพราะถ้าเงินนั้นลดทอนความเป็นอิสระของเราไปนั่นแหละ 🪽

🪁 อำนาจควบคุม

คุณไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มกฎเกณฑ์หรือการควบคุมเสมอไป บางที … นี่อาจจะเป็นเวลาที่คุณต้องปล่อยวาง 🪁