Branding

✅ ครั้งนี้หรือระยะยาว?

พยายามทำให้เขาตามเราเพราะมันจะไม่ใช่การซื้อขายแบบครั้งเดียวแต่มันจะเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวที่สร้างประโยชน์ให้ทั้งสองฝ่าย 🎉