🐻‍❄️ ความถี่ในการรีลิส

บางที่การวัดว่าเราคล่องตัว (อะไจล์แบบตามปรัชญา) แค่ไหนก็ไม่ต้องมองที่อะไรให้ซับซ้อนวุ่นวาย

อย่างน้อย … เรารีลิสได้ทุกสองสัปดาห์หรือไม่

สั้นๆแต่ได้ใจความ กระบวนการภายในไม่เกี่ยว จะมีหรือไม่ จะมากหรือน้อย จะเว่อวัง หรือจะมินิมอลสุดๆ ความคล่องตัววัดกันที่ผลลัพธ์ปลายทาง

ถ้ารีลิสไม่ได้ทุกสองสัปดาห์ … เรายังขาดอีกเยอะ ยังไม่ใกล้คำพูดคำนั้นว่า ทีมฉันอะไจล์

เป้าหมายคือปลายทางแห่งการรีลิสบ่อยๆ อะไรที่เป็นอุปสรรคก็ตัดมันทิ้งไป กระบวนการใดที่ไม่ส่งเสริมให้เราไปถึงเป้าหมายนั้นต้องถูกยกเลิกไป

อย่าหลอกตัวเองว่าฉันอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องถ้าคำถามใหญ่ในทีมไม่ใช่ “ทำอย่างไรที่เราจะรีลีสได้บ่อยกว่านี้อย่างยั่งยืน?”

บางทีถ้าเราลองมองจากมุมความถี่ในการรีลิสแล้ว เราอาจจะตัดกิจกรรมหลายต่อหลายอย่างที่เสียเวลามากแต่ให้คุณค่าน้อยออกไปได้มากทีเดียว 🐭

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *