🥜 เลือกน้อยหรือเลือกมาก

ถ้าไม่มั่นใจว่าทางไหนดีกว่ากัน ถ้าเราต้องเลือกระหว่าง

  1. เยอะๆ มากๆ — วางแผนมากกว่า คิดมากกว่า กระบวนการมากกว่า
  2. น้อยๆ เล็กๆ — วางแผนน้อยกว่า คิดน้อยกว่า กระบวนการน้อยกว่า

เราจะเลือกทางไหน

ว่ากันว่าการวางแผน การคิด การทำตามกระบวนการคือ … การทำงานที่ไม่ใช่งาน เพราะงานที่แท้จริงคือการลงมือทำ

ถ้าวางแผนมากแล้วได้ทำงานน้อย

ถ้าคิดมากแล้วได้ปฏิบัติน้อย

ถ้ากระบวนการมากแล้วได้ทดลองน้อย

จงเลือกฝ่ายน้อยไว้จะดีกว่า

ถ้าไม่แน่ใจว่ามากหรือน้อย … เลือกน้อยไว้เสมอแล้วจะดีเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *