👆🏼 ก่อนที่จะ …

  • เราเรียนรู้ก่อนลงมือปฏิบัติ
  • เราคำนวณก่อนการตัดสินใจ
  • เราอ่านก่อนจะเริ่มเขียน
  • เราถามก่อนจะตอบ
  • เราลงมือทำก่อนขอความช่วยเหลือ
  • เราทำผิดก่อนจะทำถูก
  • เราซ้อมก่อนลงแข่ง

บางทีถ้าเราสงสัยว่าตอนนี้ควรทำอะไรและต่อไปต้องทำอะไร … ลองคิดแบบนี้ดูว่า สิ่งที่ใจเราอยากทำตอนนี้มันจะมีเรื่องที่เราต้องทำก่อนหน้าเสมอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *