🗻 สิ่งที่ยาก

สิ่งที่ยากไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแต่เป็นการซื้อใจให้คนต้องการการเปลี่ยนแปลง

มนุษย์ชอบความเคยชิน มนุษย์ชอบสิ่งที่คาดเดาได้ มนุษย์ชอบการทำซ้ำ … และสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและวิวัฒนาการ

ทำไมความพยายามในการทำเรื่องใหม่ๆถึงล้มเหลวมากกว่าประสบความสำเร็จ — ทั้งในระดับบุคคล, องค์กร, และสังคม? ความตั้งใจในการปรับเปลี่ยนนิสัยและกิจวัตรประจำวัน ความตั้งใจในการแก้ไขวัฒนธรรมในองค์กร ความตั้งใจในการปรับปรุงระบบการศึกษาในประเทศ

สาเหตุใหญ่ไม่ใช่เพราะการเปลี่ยนแปลงนั้นยากแต่เป็นเพราะเราล้มเหลวในการโน้มน้าวให้คนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างเต็มใจ 🤝

การปรับมาใช้กระบวนการแบบใหม่นั้นยากเพราะคนส่วนหนึ่งในองค์กรไม่ให้การสนับสนุน ไม่ใช่เพราะตัวงานนั้นยากต่อการเข้าใจและลงมือปฏิบัติ

การซื้อใจคนจึงสำคัญที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในระดับหัวแถว ถ้าพวกเขาไม่เอาด้วยโครงการนี้ก็ล่มตั้งแต่ยังไม่เริ่ม ผมจึงพูดอยู่เสมอมาว่า “ยังไม่ต้องเทรนเด็กๆในทีมหรอก เทรนพวกผู้ใหญ่ก่อนจะดีกว่า” 🤙🏼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *