👽 ผลิตและสร้าง

โปรดักทิวิตี้

 • โค๊ดรีวิว
 • สเตตัสรีพอร์ต
 • รีเกรสชั่นเทส
 • การดีพลอยระบบ
 • การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม

ครีเอทิวิตี้

 • แผนธุรกิจ
 • ค้นหาปัญหา
 • สร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา
 • โปรดักท์โร้ดแมป
 • ฟีเจอร์
 • แผนการตลาด
 • ออกแบบสถาปัตยกรรม
 • ออกแบบเวิร์คโฟล
 • ออกแบบหน้าจอ
 • เขียนโค๊ด
 • คิดเทสเคส
 • สร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้

ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ … ไม่ใช่ว่าทุกเรื่องสมควรจะถูกวัดผลความสำเร็จด้วยคำว่าโปรดักทิวิตี้ — ลงทุนน้อยที่สุดเพื่อผลลัพธ์ที่มากที่สุด

เพราะหลายเรื่องมันต้องการเวลา หลายเรื่องมันต้องการพื้นที่ หลายเรื่องมันต้องการความสงบเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด สิ่งเหล่านั้นต้องการครีเอทิวิตี้ และการวัดปริมาณผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเมื่อเทียบกับหน่วยเวลา (Throughput) เพียงด้านเดียวนั้นเป็นเรื่องอันตราย

กับงานที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์ … ยิ่งมากอาจจะยิ่งแย่ 🧠🫀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *