✍🏼 ทักษะที่หายไป

  • ความอดทน (Patience) 🧗🏽‍♀️
  • ความใส่ใจ (Caring) ❤️
  • ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) 🥺
  • ความเป็นผู้ใหญ่ (Maturity) ✌🏼
  • การมีสมาธิ (Concentration) 🎯
  • การตรงต่อเวลา (Punctuation) ⏱

ใช่ ทั้งหมดนั้นคือทักษะไม่ใช่พรสวรรค์

ใช่ ทั้งหมดนั้นถ่ายทอด เรียนรู้ และฝึกฝนได้

ใช่ ทั้งหมดนั้นเป็นของหายากในโลกยุคปัจจุบัน

ใช่ ทั้งหมดนั้นจะช่วยสร้างความแตกต่างให้ตัวเราได้อย่างมาก

ใช่ ทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่ควรมีไว้เป็นคุณสมบัติประจำตัว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *